Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού


Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, προκειμένου να αξιολογήσουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό προτού το χρησιμοποιήσουμε στην τάξη μας.
 • έχει την απαραίτητη παιδαγωγική θεμελίωση;
 • εξασφαλίζει διαθεματική προσέγγιση;
 • υποστηρίζει τη διδακτικη μεθοδολογία;
 • ενημερώνει το/ τη μαθητή/τρια για τα λάθη του/της;
 • καλύπτει τους διδακτικούς στόχους;
 • εξασφαλίζει δυνατότητες συνεχούς αλληλεπίδρασης με τον/τη χρήστη/στρια;
 • διευκολύνει την εκτέλεση ομαδικών έργων και δραστηριοτήτων;
 • αντιμετωπίζει επιτυχώς μαθησιακά προβλήματα;
 • καλλιεργεί την κριτική σκέψη;
 • διευκολύνει και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών;
 • είναι θελκτικό και ενδιαφέρον;
 • ωθεί τους/τις μαθητές/τριες στον πειραματισμό;
 • περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων;
 • βασίζεται σε πολλές και διαφορετικές πηγές;
 • αναπαράγει προκαταλήψεις και στερεότυπα;
 • προσφέρει ευρύ φάσμα έγκυρων πληροφοριών;
 • συνάδει με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος;
 • μπορεί να εγκατασταθεί με απλό τρόπο;
 • συνάδει με το γνωστικό επίπεδο των μαθητών/τριών;
 • έχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο και ανακαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο;
 • προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων;
 • μπορεί να προσαρμοσθεί στις ανάγκες της κάθε τάξης;
 • προσαρμόζεται στο ρυθμό μάθησης των μαθητών/τριών;
 • είναι "επεκτάσιμο";
 • είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των υπολογιστών του σχολείου;
 • συνεργάζεται με άλλα προγράμματα;
 • είναι διαδικτυακό;
 • λαμβάνει υπόψη και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών;
 • διασφαλίζει τα ατομικά δεδομένα των χρηστών/στριών;
 • τηρεί αρχεία σχετικά με την επίδοση των μαθητών/τριών;
 • προσφέρει σαφείς και έγκυρες οδηγίες στον/στην εκπαιδευτικό;
 • συνάδει με τους στόχους της μαθησιακής διαδικασίας;
 • διαθέτει πλήρεις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσεις;
 • συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης;
 • προσφέρει τη δυνατότητα ανεξάρτητης χρήσης, στο χρόνο που επιθυμεί ο/η εκπαιδευόμενος/η;
 • έχει διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας;
 • συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς;
 • οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση της εφαρμογής αντιστοιχούν στο επίπεδο των μαθητών/τριών;
 • εντάσσεται χωρίς προβλήματα στη διδακτική διαδικασία;
 • υποκινεί και ενισχύει την ενεργητική συμμετοχή;
 • αλληλεπιδρά με το/τη χρήστη/στρια;
 • έχει την απαραίτητη και σαφή θεωρητική βάση;
 • προσφέρει εύκολη πλοήγηση;
 • είναι απλό και κατανοητό;
 • προάγει την ενεργητική μάθηση;
 • συνάδει με τις ανάγκες του/της μαθητή/τριας;
 • προσαρμόζεται στη στρατηγική του/της διδάσκοντα/ουσας;
 • έχει δυναμικό περιεχόμενο;
 • διαμορφώνει ελκυστικό περιβάλλον εργασίας;
 • κουράζει τον/τη χρήστη/στρια;


1 σχόλιο: